Reklamačný poriadok

 1. Predávaná vec musí mať požadovanú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť a musí byť bez vád, najmä musí zodpovedať záväzným technickým normám.
 2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri jej prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá predávajúci za vady vzniknuté ich požitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá predávajúci za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
 3. Vlastnícke právo kúpenej veci prechádza na kupujúceho okamihom zaplatenia danej veci. 
 4. Nadobudnutím vlastníckeho práva prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo náhodnej skazy, zničenia a poškodenia veci.
 5. Práva zo zodpovednosti za vady musí kupujúci uplatniť v záručnej lehote, inak tieto práva zanikajú.

Uplatnenie reklamácie

 1. Kupujúci je povinný uplatniť právo zo zodpovednosti za vadu bez zbytočného odkladu po prejavení sa vady u obchodného zástupcu. Ak je tovar naďalej používaný kupujúcim s vadou, následkom čoho je jej neodstraniteľnosť, nebude reklamácia predávajúcim uznaná.
 2. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov, začína plynúť dňom prevzatia tovaru.
 3. Záručnú dobu nie je možné zamieňať do životnosťou tovaru (dobou, po ktorú pri správnom používaní a správnom ošetrovaní, vrátane údržby môže tovar vzhľadom k svojim vlastnostiam, danému účelu a rozdielnosti v intenzite jeho používania vydržať.
 4. Ak kupujúci po prevzatí tovaru zistí, že tovar nie je v zhode s objednaným tovarom alebo ak tovar vykazuje vadu, musí bezodkladne o tejto skutočnosti informovať predajcu e-mailom alebo telefonicky, a to najneskôr do 14 dní od prevzatia tovaru.
 5. V prípade, že sa vyskytne u zakúpeného tovaru závada, má zákazník právo túto vadu reklamovať.
 6. Závadou sa rozumie zmena vlastností tovaru, ktorá je zapríčinená použitím nevhodného alebo nekvalitného materiálu alebo nedodržaním výrobnej technológie.
 7. Za vadu nemožno považovať zmenu (vlastností) tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočnej alebo nevhodnej údržby, v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia užívateľom či treťou osobou, alebo iného nesprávneho zásahu.
 8. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúcu právo, aby vada bola bezplatne, včas a riadne odstránená a predávajúci je povinný túto vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
 9. Za odstraniteľné vady sa považujú vady tovaru odstránením ktorých neutrpí kvalita a úžitkové vlastnosti tovaru.
 10. V prípade, že predaná vec ešte nebola použitá môže kupujúci požadovať výmenu tovaru. To isté môže kupujúci žiadať vo vzťahu k súčasti veci, ak sa vada týka len tejto súčasti.
 11. Predávajúci má možnosť namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú.
 12. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.
 13. Ak ide o odstraniteľnú vadu, pri ktorej možno vec používať, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru. Pri určovaní výšky primeranej zľavy sa prihliada na charakter vady, stupeň a spôsob opotrebenia veci, dĺžku používania veci a možnosti jeho ďalšieho užívania.
 14. Reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od dňa jej uplatnenia. V odôvodnených prípadoch môže poverený pracovník so zákazníkom dohodnúť dlhšiu lehotu.
 15. Zákazník uplatňuje reklamáciu zaslaním tovaru spolu s vyplneným reklamačným listom a kópiou dokladu o nákupe tovaru (faktúry) na adresu:  IMP ivee s.r.o. – IČO 54 085 471, Za Priekopou 999/16, Košice – mestská časť Myslava 040 01

Kontakt:
email: info@imperialfashion.sk

Nákupný košík
Návrat hore